LES REFORMES DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

LES REFORMES DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Projectes de llei d’eficiència organitzativa i processal

 

El passat 12 d’abril es va aprovar al Consell de Ministres els Projectes de Llei d’Eficiència Organitzativa i Eficiència Processal. Com el propi nom indica es tracta d’un conjunt de mesures destinades a agilitzar els procediments judicials i ajustar el seu funcionament a l’era moderna.

Entre les reformes destaca la implementació de mesures que tracten de digitalitzar el funcionament de l’Administració de Justícia, adaptant la legislació a les noves tecnologies i a la realitat tecnològica que venim veient els darrers anys.

 

Per altra banda, s’introdueixen una sèrie d’elements encarregats de millorar la connexió de l’Administració de Justícia amb el ciutadà. S’estableix un Tribunal de Justícia a cadascun dels partits judicials del territori nacional; es “completa” el procés d’integració d’una oficina judicial a tot el territori nacional; els jutjats de pau es transformen en Oficines de Justícia als municipis; es promociona la mediació com a mecanisme alternatiu al judicial per a la resolució de conflictes, etc.

Totes aquestes mesures van clarament encaminades a adaptar el sistema judicial a l’avenç tecnològic i, sobretot, a agilitzar els procediments judicials per tal de descongestionar l’Administració de Justícia. Des d’aquest despatx sempre hem sostingut que el futur de la justícia passa necessàriament per la tecnologia i la mediació, i aquests Projectes de Llei recentment aprovats en són un clar exemple.

No obstant, és probable que l’impacte d’algunes d’aquestes noves mesures, com és per exemple la obligació de sotmetre a mediació prèvia els procediments civils i mercantils, suposin un encariment dels procediments i demorin encara més la seva resolució. Queda com sempre restar pendents a veure quins efectes reals tindrà la integració d’aquestes reformes al sistema vigent i si realment suposa un avenç o bé el contrari.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.