Àrees jurídiques

“Els advocats creiem molt en la prevenció. Aquesta idea l’hem intentat transmetre a la gent que cada vegada en sembla més conscient. És a dir, a l’advocat s’hi ha d’anar abans que sorgeixi el problema, no quan ja hi és. Als empresaris els hem sensibilitzat per consultar-nos abans de fer qualsevol cosa que els pugui perjudicar. A la llarga aquest aspecte preventiu resulta molt més rendible”.

ÀREA JURÍDICA

Dret administratiu

El Dret Administratiu és la branca del Dret que regula el funcionament i organització de l’Administració pública, així com les relacions jurídiques entre l’Administració i la resta de subjectes de Dret.

 • Recursos administratius
 • Recursos contenciosos administratius
 • Reclamacions patrimonials
 • Béns públics i expropiacions
 • Urbanisme
 • Etc.

Dret de família

El Dret de família és l’encarregat de regular les relacions jurídiques vinculades a la família, com per exemple les relacions matrimonials, la filiació, separacions i divorcis, etc. Malgrat es tracta d’una branca situada dins el marc del Dret Civil, la seva rellevància i extensió dins el pla pràctic el fa mereixedor de tractament autònom i diferenciat.

 • Separacions i divorcis
 • Herències i successions
 • Parelles de fet
 • Nul·litats matrimonials
 • Pàtria potestat
 • Guarda i custòdia dels menors
 • Pensió d’aliments. Reclamacions
 • Pensió compensatòria
 • Incapacitacions
 • Execucions
 • Modificació de mesures provisionals/definitives.
 • Adopcions, tutela, curatela, defensor judicial, guarda de fet, assistència i protecció patrimonial de la persona discapacitada o dependent.
 • Etc.

Dret civil

El Dret Civil és aquella branca del Dret encarregada de regular les relacions civils entre les persones, tant físiques com jurídiques.

 • Obligacions i Contractes.
 • Permutes, usdefruits i inscripcions en el Registre de la Propietat
 • Desnonaments per manca de pagament
 • Reclamacions de quantitat
 • Reclamació de danys
 • Comunitats de propietaris
 • Reclamacions per la protecció del consumidor
 • Intermediació en negociacions
 • Dret hipotecari i registral
 • Donacions
 • Responsabilitat civil
 • Execucions
 • Etc

Dret penal

Encarregat de regular les conductes mereixedores de punició penal i els mecanismes i procediments propis de la matèria, el Dret penal és aquella branca del Dret que regula el ius puniendi de l’Estat.

 • Delictes i judicis penals
 • Acusacions particulars i acusacions populars
 • Violència de gènere, ordres de protecció
 • Peticions d’indults
 • Denúncies i querelles
 • Suspensions i substitucions de les penes
 • Etc.

Dret laboral

El Dret laboral és aquella branca del Dret que ordena les relacions de treball per compte aliena de les persones, destinat a garantir el correcte compliment de les obligacions laborals de les parts implicades: treballador i empresari.

 • Assessorament a empreses i a treballadors
 • Redacció de contractes laborals
 • Conflictes laborals
 • Reclamacions de quantitat
 • Conciliació laboral (CMAC)
 • Acomiadaments laborals
 • Accidents de treball
 • Tramitacions FOGASA
 • Execucions
 • Invalidesa
 • Etc.

Accidents de trànsit

Informi’s dels seus drets a l’hora de rebre assistència mèdica, tractaments de rehabilitació i seguiment. Recuperi el valor real de la seves pèrdues materials. Informi’s de com declarar el sinistre, com valorar una reparació o com recuperar el valor dels objectes personals danyats en l’accident.

 

 • Tramitació de les indemnitzacions derivades dels accidents de trànsit
 • Reclamacions de danys i perjudicis
 • Etc.

Clàusules sòl

Clàusules establertes en els contractes de préstec hipotecari a interès variable que preveuen que, encara que el tipus d’interès baixi per sota d’un determinat llindar establert per l’entitat bancària, la persona consumidora seguirà abonant el corresponent a aquest límit sense beneficiar-se de la baixa del tipus d’interès de referència, habitualment l’euríbor.

 • Reclamació de les quantitats indegudament pagades a causa de la clàusula sòl en la seva hipoteca
 • Etc.