Sobre la guarda i custòdia

La Guia del CGPJ per a l’atribució de la guarda i custòdia dels fills comuns

La ruptura matrimonial o de relació de parella és sempre un procediment certament delicat. El diferents interessos a salvaguardar, de vegades contraposats, sumat al fort component emocional propi de la ruptura resulten en que no sempre és possible arribar a una solució tècnico-jurídica òptima.

Una de les qüestions capitals dins els procediments de ruptura és l’atribució de la guarda i custòdia dels fills comuns. Recentment el Consell General del Poder Judicial ha aprovat una guia de criteris a seguir per part del jutjador a l’hora d’atribuir la guarda i custòdia dels fills menors. Aquesta guia examina i recull la jurisprudència més destacada en la matèria, proposa una reforma de la llei per la que es passi a regular de manera clara i detallada els criteris o pautes a seguir en l’atribució de la guarda i custòdia i la inclusió d’un pla de parentalitat a formular per les parts per a que es reguli la forma d’exercici la guarda i custòdia.

Si bé els models de família i la legislació ha anat evolucionant al llarg dels anys, a Catalunya, on comptem amb un dret foral propi, la normativa en matèria de dret de família resulta notòriament avançada respecte la espanyola. Els preceptes encarregats de la regulació de l’atribució de la guàrdia i custòdia, així com la jurisprudència que els complementa, porten més o menys consolidats molts d’anys i per regla general el seu funcionament a la pràctica és relativament bo. Per exemple: la proposta del CGPJ d’incloure la obligació dels progenitors d’aportar dins el procediment un pla de parentalitat, encarregat de regular la forma en que s’exercirà la guarda i custòdia, ja és una realitat a Catalunya des de l’any 2011.

La tendència actual clara als jutjats i tribunals del territori és l’atribució de la guarda i custòdia en règim compartit. I és que malgrat conflueixen diversos interessos dins el procediment de ruptura l’interès superior és sempre i en tot cas el dels fills menors. D’aquí la importància d’homogeneïtzar els criteris a seguir per a la seva correcta atribució al cas concret, amb clara predominança cap al règim de custòdia compartida sempre que sigui possible.

Des d’aquest despatx professional ens sumem a les propostes efectuades pel CGPJ a través de la recent guia pràctica publicada el passat 25 de juny. Ara resta veure quin és l’acolliment que te la proposta, que aventurem positiu.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.