Sobre el règim de visites del menor durant la crisi del COVID-19

Davant l’actual crisi que tots atravessem amb ocasió de la pandèmia del virus COVID-19 moltes famílies es pregunten quins són els passos a seguir pel que respecta al règim de visites dels seus fills amb el progenitor no custodi.

Centrant l’atenció en l’àmbit del partit judicial de Girona, en unificació de criteris amb el de Barcelona, i davant la “pluja” de consultes efectuades als diferents operadors jurídics, s’ha assentat una sèrie de criteris, paràmetres i recomanacions que seràn els que preponderin de forma transitòria mentre duri el vigent estat d’alarma decretat pel  Real Decret 463/2020, de 14 de març.

En aquells casos en que existeixi un règim de custòdia compartida distribuïda en periodes setmanals alterns o superiors, les dates de canvi de custòdia romandràn igual. És a dir: si la custòdia dels fills menors ha estat establerta de forma compartida i en règim de setmanes alternes (o en el seu cas, en terminis superiors a la setmana) els canvis de domicili continuaràn igual.

Pels supòsits en que la custòdia és compartida però el període es diferent a l’anterior, es recomana als progenitors que es posin d’acord per a intentar distribuïr els terminis de guàrdia per periodes com a mínim setmanals de forma alterna, amb la finalitat d’evitar desplaçaments innecessaris dels menors.

En els casos en que el règim de guàrdia exclusiva, quan hi hagi pernocta les visites es mantindràn els caps de setmana, mentre que si no hi ha pernocta les visites es limitaràn a un dia de cada cap de setmana altern. Les visites entre setmana queden en qualsevol cas suspeses, novament amb la finalitat de disminuïr al màxim l’exposició tant de fills menors com de progenitors al risc de contagi del virus.

Estant a tocar la Setmana Santa d’aquest any 2020, s’ha acordat expressament que la distribució de les visites dels menors amb els seus progenitors es mantindrà igual que allò acordat a la resolució judicial vigent.

Resulta tanmateix necessari fer menció de les víes de contacte telemàtiques que la teconología brinda. En aquest sentit s’ha acordat que, amb la finalitat de mantindre en la mesura del possible el contacte entre fills i progenitors que es vegin afectats per aquests canvis, el contacte entre aquests per mitjans telemàtics s’ha de donar com a mínim un cop al día, sempre dins l’horari que no perturbi el descans i/o rutines dels menors.

I, què succeeix en el cas que algun dels familiars o el propi menor presenti símptomes de contagi o hagi resultat positiu en el test del COVID-19? Novament l’interès superior dels menors ha de prevaldre en qualsevol cas, motiu pel qual s’ha resolt que el règim de visites de  quedarà suspès temporalment en concórrer un supòsit de força major.

Els progenitors que tenen acordat judicialment les visites amb els menors tutel·lades en un dels Punts de Trovada Familiar, aquestes queden suspeses, sense excepció, mentre duri el vigent estat d’alarma. Els desplaçaments i permanència en aquests punts es considera una excessiva exposició dels menors al virus i, en conseqüència, queden suspesos fins a nou avís; màxim quan els professionals que hi intervenen es troven als seus respectius domicilis per la mateixa raó.

Finalment, és important destacar que per aquells casos en que de conformitat amb tot allò anterior hagin de dur als seus fills al domicili de l’altre progenitor, és impresincidible dur a sobre còpia de la resolució judicial que dicta el vigent règim de guàrdia i custòdia i règim de visites del menor.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.