AJUDES EUROPEES PER FER FRONT A LA CRISI

L’actual aturada quasi-total de l’economia està tenint unes conseqüències importants per a l’economia del país i de les famílies. Si bé l’efecte econòmic de la pandèmia afecta a tots els paísos arreu del món, els que són Estats membres de la Unió Europea, com és el cas, gaudeixen d’accés a als mecanismes de cooperació internacional que la fonamenten. Espanya és un dels socis del “club” europeu i per tant té ocasió d’accedir a aquestes eines d’ajut per afrontar aquesta crisi. No obstant la situació per a nosaltres no és gens senzilla.

La Comissió va aprovar el passat dia 02 d’abril una sèrie de mesures d’ajuda als països membres de la Unió, mesures que s’han vist ampliades aquests últims díes. I si bé aquesta batería de mesures és necessària per a l’ajut als membres europeus i la reactivació de l’economía, resulta no ser suficient per fer front a la forta crisi que la pandèmia ha ocasionat.

En termes quantitatius els ajuts i mesures fins ara aprovats en el marc europeu per a Espanya ronda entorn els 25.000 milions d’euros. Aquesta quantitat resulta, no obstant, de tot punt insuficient per a pal·liar els efectes desbastadors que la pandèmia ha portat amb sí. El motiu d’aquesta insuficient quantia és que l’import de les ajudes aprovades varía en funció del nivell d’endeutament del país, que pel cas d’Espanya és significatiu: el 97,9% respecte el Producte Interior Brut.

El problema és naturalment la falta de liquidesa per adoptar mesures d’impuls econòmic i pel cas d’Espanya (no així per alguns dels nostres socis europeus) és particularment complicat. La regulació europea impossibilita de plà la impressió nacional de moneda, per delegació d’aquesta competència al Banc Central Europeu. I l’emissió de deute públic en el marc actual tampoc és una possibilitat, com s’ha vist, degut al notori nivell d’endeutament del país. El sentit i funcionament de la Unió Europea es posa a prova ara més que mai. La insuficiència de les mesures adoptades en el marc europeu i la falta de voluntat de cooperació davant l’actual situació de pandèmia i crisi econòmica globals en són una clara manifestació.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.